کدخبر: 34695

مدرسه تلویزیونی فردا ۲۷ آبان چه درس‌هایی آموزش می‌دهد؟

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹ اعلام شد.

آنچه دیگران می خوانند:

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه 27 آبان 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 8 تا 8.30 استاندارد توسعه دهنده صفحات وب  - پایه 12 - رشته تولید و توسعه دهنده های پایگاه اینترنتی  -شاخه  کاردانش

ساعت 8.30 تا 9 افترفکت  - پایه 12 - رشته تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری   - شاخه کاردانش  

ساعت 9 تا 9.30 نقشه برداری ساختمان  -پایه 12 - رشته ساختمان  -شاخه  فنی  وحرفه ای 

ساعت 20.50 تا 21.15 الگو سازی و دوخت ژپون  لباس عروس   -  پایه 12 -  رشته طراحی و دوخت     - شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت 21.15 تا 21.50 الگو سازی شلوار  -  پایه 12- رشته  طراحی و دوخت    - شاخه فنی و حرفه ای 

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11  فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش پایه  دوم 

ساعت 11.30 تا 12 مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 بازی و ریاضی  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 فارسی و نگارش   پایه پنجم  

ساعت 13 تا 13.30 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15علوم تجربی  - فصل 5 از معدن تا خانه     پایه هفتم 

ساعت 15 تا 15.30 علوم تجربی - فصل 5 حس و حرکت    پایه هشتم 

ساعت 15.30 تا 16علوم تجربی - فصل 4 حرکت چیست ؟     پایه نهم 

  دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30  آموزش معلمان - یادگیری مبتنی بر مغز 

متوسطه دوم 

 ساعت 16.30 تا 17 شیمی   دو   -  پایه 11 -  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

  ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی  دو    - پایه 11-  رشته علوم تجربی   

ساعت 17.30 تا 18 زیست شناسی سه  - پایه 12- علوم تجربی   

ساعت 20 تا 20.25 ریاضی  1- پایه 10 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت 20.25 تا 20.50 ریاضی 2  -پایه 11 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه 4

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام  رشته ها.

ساعت 8.30 درس ریاضی آمار 2 پایه 11 ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 10.15 درس جامعه شناسی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت 10.45 درس جغرافیای ایران پایه 10 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 11.15 درس جامعه شناسی 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 11.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 12.15 درس  حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیریک

ساعت 12.45 درس هندسه  2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت 8 احکام  3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری 

ساعت 8.30 تاریخ  اسلام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری 

ساعت 11 درس هدیه های آسمانی   چهارم دبستان.

ساعت 11.30 درس آموزش قرآن  چهارم   دبستان.

ساعت 15 علوم و معارف قرآنی 2 پایه یازدهم  رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری 

ساعت 15.30 پیام های آسمانی  پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه

 

ارسال نظر: