کدخبر: 32748

اعلام برنامه های درسی ۱۳مهر دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز یکشنبه ۱۳مهر از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود، اعلام شد.

آنچه دیگران می خوانند:

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴، آموزش و معارف در روز یکشنبه سیزدهم مهرماه به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸
 

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ دوخت دامن درس طراحی مدل سازی پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی حرفه‌ای 
ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار اتوکد جلسه دوم فنی حرفه‌ای
ساعت ۹ تا۹:۳۰ درس نقشه کشی رشته رایانه پایه ۱۰ شاخه فنی وحرفه‌ای 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ ساده سازی اشکال پایه ۱۲ رشته گرافیک شاخه کاردانش و فنی وحرفه‌ای 
ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ دانش فنی رشته الکترونیک پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای


۶ پایه ابتدایی:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم 
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی روش نمادین و حل چند مسئله پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی یادآوری عدد‌های اول پایه هشتم 
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی اجتماع و اشتراک مجموعه‌ها پایه نهم 
 

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ تولید محتوای الکترونیک آموزش نرم افزار تبدیل فرمت 
 

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱ پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ زیست ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
ساعت ٢٠ تا ٢:٢۵ ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه۱۱ رشته علوم تجربی 
ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢:۵٠ ریاضی۲ درس معادلات گویا و گنگ پایه۱۱رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰ درس جامعه شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت ۸ درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۸:۳۰ درس دین وزندگی۱ پایه۱۰ ادبیات و علوم انسانی 
ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی
ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی۱ پایه۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۲:۱۵ درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۴۵ درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵ درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت ۱۵:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه۱۱ رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف 
ساعت۱۶:۳۰ درس پیام‌های آسمان متوسطه دوره اول

 

ارسال نظر: