کدخبر: 33261

مدرسه تلویزیونی فردا چه درس‌هایی آموزش می‌دهد؟

جدول دروس مقاطع مختلف تحصیلی روز چهارشنبه ۲۳مهرماه از شبکه های آموزش، چهار وقران ومعارف اعلام شد.

آنچه دیگران می خوانند:

جدول دروس مقاطع مختلف تحصیلی روز ۴شنبه ۲۳مهرماه به شرح ذیل است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی - پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
    
ساعت٨:٣٠ تا٩ نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای و معماری

ساعت ۹تا۹:۳۰طراحی مد و لباس سفارشی   -پایه ۱۲- شاخه کار دانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته  ماشین ابزار -شاخه فنی وحرفه ای و کار  دانش
 
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ روانشناسی ورزش - رشته تربیت بدنی - پایه۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای

           
۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی   پایه  دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم
 
ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ بازی و ریاضی  پایه ششم

متوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی - درس سوم  نسل آینده ساز قسمت دوم پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات وفارسی-  درس سوم  ارمغان ایران قسمت دوم پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی - درس سوم مثل آینه  قسمت دوم پایه نهم  
    

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- سنجش الکترونیکی
 

متوسطه دوم :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی  یک  -  پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
   
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی  سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
     
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی دو  -  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  


ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ۱ - چگالی - پایه۱۰ -رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی ۲ -معادلات گویا و گنگ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

 

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی


ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی


ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی 


ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی


ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی


ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک


ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک


ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک


ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک


شبکه قران ومعارف اسلامی

صبح

ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه پنجم
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان

عصر

ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته  علوم ومعارف
ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف 
ساعت۱۶:۳۰درس  آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول تدریس خواهد شد

 

ارسال نظر: