کدخبر: 33826

تمکین نکردن زن از شوهر و عواقب آن

تمکین در لغت به معنای الزام است، با این حال تمکین از منظر حقوق خانواده به معنای اطاعت و پیروی زن از شوهر در امور زندگی و روابط زناشویی بدون عذر شرعی است.

آنچه دیگران می خوانند:

مطابق با قانون مدنی کشور پس از ازدواج هر یک از زوجین نسبت به یکدیگر دارای وظایفی هستند، یکی از این تکالیف تمکین زن از شوهر است. 

عدم تمکین زن از شوهر به چه معنا است؟

 زن و مرد هر یک موظف هستند تا تکالیف خود را در برابر یکدیگر انجام داده و با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند. در غیر این صورت، مصداق نشوز تلقی شده و منجر به پیامدهایی برای هر یک از آنان می‌شود. نشوز به معنای عدم تمکین یا عدم ایفای هریک از وظایف و تکالیف میان زوجین دانست. از منظر حقوقی و در قالب زندگی زناشویی هر گاه زن بدون عذر شرعی از همسر خویش در رفع نیازهای جنسی و امور خانواده تمکین نکند، حق پرداخت نفقه از سوی مرد برای زن سلب شده و مسئله نشوز رخ داده است. به این ترتیب زن ناشزه نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، ماده ۱۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی زن را موظف به اطاعت از شوهر چه در امور جاریه زندگی و چه در مسائل زناشویی کرده است و در مقابل این تمکین، وی را مستحق دریافت نفقه دانسته است. عدم تمکین زن به هر صورتی که باشد، موجب می‌شود حکم زن ناشزه به وی اطلاق شود. در واقع زن ناسازگاری که بدون داشتن هیچ عذر و بهانه‌ای از شوهر خود تمکین نکند، ناشزه است و بنابراین از دریافت نفقه محروم می‌شود.

عدم تمکین زن از شوهر پیامدهایی را به دنبال دارد، از جمله این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی)
  • کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه (مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده)، به این منظور مرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسر خود، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد
  • امکان طرح دعوا طلاق از سوی مرد

در اینجا ذکر این نکته الزامی است که نشوز شوهر یا عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب وی نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه درخواست کند، به علاوه نشوز شوهر سوءمعاشرت به شمار می‌آید و اگر مصادیق عسر و حرج باشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

 

ارسال نظر: